Ministerstvo školství je nečinné vůči špatnému zacházení s dětni v zařízení pro cizince

BRNO (MEDIAFAX) – Návštěvy úředníků kanceláře veřejného ochránce práv v zařízení pro děti-cizince v areálu Permon v Hříměždicích-Vestci na Příbramsku odhalily špatné zacházení s dětmi, tristní životní podmínky a nezákonnou praxi ze strany vedení zařízení. Agentuře Mediafax to v úterý řekl ombudsman Pavel Varvařovský.

„Děti trpěly nedostatkem soukromí, v rozporu se zákonem o výkonu ústavní a ochranné výchovy byl v některých částech zařízení instalován a fungoval kamerový systém, byla zde užívána nezákonná a nepřípustná praxe umisťování dětí na izolaci,“ řekl ombudsman.

V zařízení bylo vyšetřováno několik sexuálních deliktů, přičemž oběti a pachatelé (v obou případech děti) byli nadále ponecháni v běžném kontaktu. Ředitel zařízení v řadě případů v rozporu se zákonem rozhodoval o tom, kde a jak se bude dítě vzdělávat, přestože takové rozhodnutí náleží jen zákonným zástupcům. „Děti v zařízení jsou demotivovány, chybí jim sociální kontakt i odborná péče a výchovné problémy tak eskalují,“ konstatoval ombudsman.

Zařízení sice přijalo řadu opatření, některá ze zásadních pochybení však napravena nebyla ani prostřednictvím zřizovatele – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy /MŠMT). Nečinnost MŠMT přitom považuje ochránce veřejných práv za závažnou i proto, že jde o orgán zodpovědný za celkovou koncepci péče o děti-cizince.

Zařízení Permon bylo zřízeno, aby poskytovalo péči zejména dětem-cizincům bez doprovodu, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí, nemluví česky a mnohdy jsou traumatizovány minulostí. Skutečnost je však taková, že podstatnou část tvoří děti ze Slovenska (v době návštěvy 43%), případně děti, které sice formálně mají cizinecký status, ale netrpí jazykovou bariérou a v České republice pobývají dlouhodobě. Do zařízení se dostávají buď z důvodů sociálních (např. rodiče se o ně nedokážou starat) nebo výchovných.

Tyto jazykově i kulturně integrované děti nemají být v zařízení pro cizince, ale v běžných školských zařízeních. Nejen, že jsou zde izolovány od běžné společnosti, ale vzhledem k tomu, jde o jediné zařízení pro děti-cizince v ČR (na rozdíl od sítě školských zařízení), je ohroženo i zachování jejich kontaktů s rodinou. Na tento nevyhovující stav a ztrátu původní koncepce upozorňoval ombudsman ministerstvo už v roce 2008.

Vzhledem k závažnosti zjištění svolal ochránce v prosinci 2011 setkání zástupců MŠMT, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Nejvyššího státního zastupitelství. Bylo dohodnuto, že pod koordinací Ministerstva školství dojde k postupnému utlumování činnosti zařízení Permon, děti budou přemisťovány do běžných školských zařízení a bude zpracována koncepce péče o tyto děti. Vzhledem k nečinnosti MŠMT se to však neděje.

Ministerstvo dosud nepředložilo podle Varvařovského ani základní teze nové koncepce, takže s ohledem na naléhavost situace se muselo role zpracovatele ujmout Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nedaří se ani postupné přemisťování děti do běžných zařízení, a to rovněž z důvodu nedostatečného metodického vedení MŠMT (běžná školská zařízení zřejmě nebyla dostatečně instruována, že je nepřípustné odmítnout dítě pouze z důvodu jeho původu).

Ministerstvo zůstalo nečinné i po informaci, že vedení zařízení Permon nerespektovalo přímý pokyn státního zástupce k přemístění několika dětí.

Jedinou dosavadní aktivitou MŠMT bylo kontrolní šetření opírající se o písemnou dokumentaci zařízení. Ochránce byl následně povšechně informován, že ministerstvo nezjistilo závažná pochybení, ale že problematiku zařízení Permon nepouští ze zřetele.

„Až dosud tedy ministerstvo školství nepřijalo vůči zařízení žádné opatření k nápravě a selhalo tak v povinnosti zřizovatele předcházet, odhalovat a trestat špatné zacházení,“ řekl Mediafaxu Varvařovský. Jeho úkolem je přitom vyvodit důsledky vůči těm, kdo se špatného zacházení dopouštěli, popřípadě ho tolerovali, porušovali právní předpisy upravující výkon ústavní a ochranné výchovy, ale zejména nepřípustně zasahovali do práv dětí. Za dané situace je ochránce nucen konstatovat, že stát selhal při plnění závazků spočívajících v prevenci, odhalování a nápravě špatného zacházení.

Categories: 

Related Posts

About The Author